Jaarplan
/2019\

Een sterk museumveld

1.Vieren van de Dag van de Vrijwilliger

2.Inzet: museale kwaliteit staat voorop

3.Effectieve partnerschappen aangaan

4.Profielen stedelijke regio’s voor cultuur

5.Werken in musea verrijkt je leven

6.Kring Werkgeverschap

7.40.000 museummedewerkers verenigd in een levendig platform voor deskundigheid

8.Ethische code voor musea

Een meer divers publiek

9.In musea komt onderwijs tot leven

10.International Museums Day: 18 mei

11.Museumkids: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

12.Zichtbaarheid collecties in Nederland

13.Verscheidenheid in de sector: voor elk wat wils

14.Code Culturele Diversiteit als vertrekpunt

Een sterkere binding van alle inwoners van ons land met de collectie Nederland

15.Nationale Museumweek: ontdek samen ons échte goud. Dichterbij dan je denkt!

16.Digitale domein: gratis toegang, groot bereik

17.Meer bezoekbeleving met je Museumkaart

18.Verzamelen en ontzamelen van museale objecten

Generieke activiteiten

19.Kring Rijksmusea

20.Actief in externe netwerken

21.Volop verkiezingen in 2019

22.Museumkaart verrijkt ook musea

23.Kwaliteitsnormen

24.Restitutie en repatriëring van collecties

25.Museumcijfers

Een sterk museumveld

1.Vieren van de Dag van de Vrijwilliger

 • In het zonnetje zetten van bijna 27.000 mensen die vrijwillig maar niet vrijblijvend in musea werken en het werven van nieuwe vrijwilligers
 • De inzet van vrijwilligers vertegenwoordigt jaarlijks tussen 56 en 117 miljoen euro
 • Formaliseren inzet vrijwilliger in contract

2.Inzet: museale kwaliteit staat voorop

 • Inzet om museale praktijk leidend te laten zijn in beoordelingskaders bij aanvragen en verantwoorden (overheids)subsidies
 • Rol en waarde van het museum voor de gemeenschap, collegiale beoordeling en 360 graden feedback belanghebbenden meewegen

3.Effectieve partnerschappen aangaan

 • Onderzoek criteria voor partnerships vanuit efficiency met bedrijfsleven en tussen musea
 • Oriëntatie op partnerships met supermarkt-ketens, online veilingen en stadspassen voor effectieve verbreding van het publieksbereik

4.Profielen stedelijke regio’s voor cultuur

 • In 2019 en 2020 jaarlijks 2 miljoen euro beschikbaar in aanloop naar nieuw bestel
 • Monitoren proeftuinen en aansluiting musea

5.Werken in musea verrijkt je leven

 • Uitvoeren arbeidsmarktagenda voor de sector
 • Starten met het versterken van het sectorale arbeidsmarktprofiel o.a. door verkennen aansluiting International Museum Workers Day
 • Inzetten op inclusief personeelsbeleid met aandacht voor duurzame inzetbaarheid
 • MBO instroom en proef met maatschappelijke diensttijd bij musea in Zuid-Holland
 • Redelijke en billijke honorering zelfstandigen, mede vanuit extra middelen Mondriaanfonds
 • Gratis plaatsen van museumvacatures op online en social media kanalen van de vereniging
 • Jaarlijkse uitreiking Museumtalentprijs van het Jaar in samenwerking met de Rijkdienst voor Cultureel Erfgoed en het Mondriaanfonds

6.Kring Werkgeverschap

 • Ongeveer de helft van alle arbeidscontracten wordt afgesloten op grond van de Museum cao; zij zijn werkzaam bij een vijfde van de achterban
 • Vernieuwing van de Museum cao is een continu proces; onderhandelingsdelegatie blijft betrokken
 • Aandacht voor eigentijdse functiewaardering, beoordeling en beloning als stimulans voor gezonde in-, door- en uitstroom in de sector

7.40.000 museummedewerkers verenigd in een levendig platform voor deskundigheid

 • Meer samenhang van Museumvisie, leden-communicatie en evenementen zoals congres, kennis(mid)dag, secties, financiële en p&o commissies rijksmusea, regiobijeenkomsten
 • Advisering door Programmaraad over inhoud en vorm van het platform met medewerking van verschillende kerngroepen
 • Laatste nummer Museumvisie verschijnt 1 maart
 • Congres (strategie ontwikkeling) en kennisdag (praktijkvoorbeelden) op 3 en 4 oktober in Kerkrade zetten publiek én collecties centraal
 • Uitwisselen van kennis en ervaring door delen van goede voorbeelden en online netwerken
 • Discussies over zienswijzen rond actuele thema’s in het politieke en publieke debat
 • Verkennen van wensen en mogelijkheden van een Museumkaart voor alle medewerkers

8.Ethische code voor musea

 • Ondersteunen van de Ethische Code Commissie door menskracht en middelen van de vereniging
 • Nog aanpassen op afstoten conform Erfgoedwet
 • Periodieke afstemming met NIOD over collecties waarvan herkomst door nazaten/nabestaanden betwist kan worden (kolonisatie, WOII)

Een meer divers publiek

9.In musea komt onderwijs tot leven

 • Derde editie Museumeducatieprijs in opdracht van OCW voor beste educatieve samenwerkingen tussen musea en basisscholen naar oordeel van een vakjury
 • Aanbod primair onderwijs zichtbaar maken via museumkids.nl
 • Lobby bij OCW voor oormerking van de middelen in de prestatiebox primair onderwijs die voor museumbezoek bedoeld zijn
 • Kidsproof musea extra belichten bij overheden
 • Voor educatie voor alle leeftijden is een verkenning van een kwaliteitskeurmerk voor rondleiders zinvol

10.International Museums Day: 18 mei

 • Jaarlijkse uitreiking BankGiro Loterij Museumprijs door Prins Bernhard Cultuurfonds, publieksprijs van 100.000 euro op voordracht van vakjury, ter beschikking gesteld door de BankGiro Loterij
 • In 2019 voor het meest publieksvriendelijke museum van Nederland
 • Stimuleren aanmeldingen door musea en oproep om te stemmen aan Museumkaarthouders voor de editie 2020
 • Overleg over het thema en de samenstelling van de vakjury voor de editie 2021

11.Museumkids: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

 • Circa twee miljoen kinderen t/m 12 jaar in NL van wie meer dan 130.000 met een Museumkidskaart
 • Elk jaar opnieuw werven Museuminspecteurs, die in een spannende competitie strijden om de titel
 • Digitaal platform met mascotte Tikkit, aangevuld met vlogs door kinderen, verdienen badges en mini games en verrijkt met aanbod in musea van verjaardagsfeestjes
 • Colleges MuseumJeugdUniversiteit in alle kidsproof musea en verkenning Summerschool
 • Museumkidsweek in de herfstvakantie met extra aandacht voor kidsproof musea
 • Kidskiezencultuur.nl met kwaliteitsaanbod voor jeugd door o.a. Museumkids, Cinekid, NAPK

12.Zichtbaarheid collecties in Nederland

 • Versterken positie collectiebeheer en -onderzoek o.a. door een conferentie met overheden, want de werkdruk is aantoonbaar gestegen en kennis stroomt uit door de vergrijzing en dat kan leiden tot een smallere basis voor aansprekende tentoonstellingen
 • Voorbereiden inbreng musea voor evaluatie van de subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2016 van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en lobby voor verruiming van de regeling

13.Verscheidenheid in de sector: voor elk wat wils

 • Lobby voor periodieke meting (door OCW, SCP, CBS) naar diversiteit van de cultuurgebruikers
 • Studio I, platform voor inclusieve cultuur biedt musea handreikingen die net als andere goede voorbeelden via het ledenplatform zijn te vinden
 • Nulmeting diversiteit kaarthouders en uitbreiding Museumkaart dashboard voor doorlopend inzicht
 • Experimenten om nieuwe publieksgroepen te bereiken met enkele musea in voorsteden, meerderheid/minderheid steden, grootstedelijke provinciegemeenten en gemeenten met een specifieke grote minderheidsgroep

14.Code Culturele Diversiteit als vertrekpunt

 • De code is met onze medewerking tot stand gebracht en verdient actualisering
 • In het Actieplan Cultuur & Creatief Inclusief werken de brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector met LKCA en de rijkscultuurfondsen samen; dit wordt ondersteund door OCW en het VSB Fonds.
 • Jaarlijkse Award voor een baanbrekend initiatief waarmee met succes stappen zijn gezet om cultuur en creativiteit inclusief te maken
 • Digitaal platform met een scan op inclusiviteit, wegwijzer in het traningsaanbod en allerlei andere nuttige informatie

Een sterkere binding van alle inwoners van ons land met de collectie Nederland

15.Nationale Museumweek: ontdek samen ons échte goud. Dichterbij dan je denkt!

 • Vijfde editie van 8 t/m 14 april
 • Vooral voor de helft van Nederland die zelden of nooit musea bezoekt en voor beïnvloeding van de politieke opinie
 • Eén Gouden Pronkstuk met enkele evenementen
 • In elke provincie een Pop Up Museum in het voortgezet onderwijs waarvan vier in Goud
 • Twee Golden Hours voor millennials
 • Museumkidswedstrijd in kidsproof musea
 • MuseumkaartMatch evenementen actieve senioren
 • Museumweek nieuwsbulletins op SublimeFM
 • Activiteiten aanbod in 400 musea o.a. Goudeerlijke leugen, Gouden pubquiz, rondleidingen, workshops

16.Digitale domein: gratis toegang, groot bereik

 • Uitvoeren mediaplan musea & mensen: online, sociale media, radio/tv op eigen, regionale, landelijke, publieke en commerciële kanalen met inzet van eigentijds middelen o.a. vlogs, podcasts
 • Lobby voor extra middelen en voor musea gunstige regelingen bij OCW en Europese Unie
 • Stimuleren van samenwerkingsverbanden in digitale domein vanwege achterstand Nederlandse musea

17.Meer bezoekbeleving met je Museumkaart

 • Informeren via museumkaart.nl: verrijken content, meertalig voor toegankelijkheid inwoners lidstaten Europese Unie
 • Inspireren door Museumtips: verfijnen segmentatie, passende frequentie, relevante mix van musea en activiteiten
 • MijnMuseumkaart maakt kaarthouders tot ambassadeurs van musea (bezoekagenda samenstellen, uitnodigen, reserveren)
 • Vind je ideale gezelschap voor museumbezoek op MuseumkaartMatch of neem deel aan speciale evenementen in musea: in januari voor millennials, tijdens de Nationale Museumweek en eind juni voor actieve senioren en tijdens de Museumkidsweek voor gezinnen
 • Museumkaart App biedt eenvoudig en eigentijds toegang zonder risico op ongeoorloofd gebruik
 • Onderzoek naar uitbreiding dienstverlening aan kaarthouders in museumhoreca en (web)winkels
 • Pilot met de Utrecht Regio Pass die Museumkaartbezoek aan reizen met het openbaar vervoer via creditcards koppelt.
 • Pilots over de landsgrenzen: met Museumpas in België en met musea in Limburgse grensstreek

18.Verzamelen en ontzamelen van museale objecten

 • Voorbereiding herziening LAMO i.s.m. musea, Museumregister en –consulenten
 • Financiële prikkel afstoten objecten door matching bijdrage Mondriaanfonds uit bestemmingsreserve
 • Stimuleren op voor publiek toegankelijke wijze afstoten van objecten die LAMO procedure hebben doorlopen
 • Lobby voor versterken aankoopfondsen en in stand houden voordelen Geefwet

Generieke activiteiten

19.Kring Rijksmusea

 • Bekostiging rijksmusea: toerekening van bestaande middelen aan functies (behoud & beheer, publieksactiviteiten) en bepalen van de inzet voor de volgende cultuurnotaperiode
 • Huisvestingstelsel: monitoren rol Rijksvastgoedbedrijf
 • Norm voor weerstandsvermogen stelt voorbeeld aan subsidiënten in den lande
 • Vennootschapsbelasting: eenduidigheid over belastingplicht en grondslag winstbelasting

20.Actief in externe netwerken

 • In contact met volksvertegenwoordigers in beide Kamers en met bewindslieden en ministeries van o.a. OCW, Financiën, Binnenlandse Zaken
 • Op nationaal niveau voor een duurzaam vestigings- en ondernemersklimaat voor musea: Gastvrij Nederland (toerisme, horeca, vrije tijd), MKB Nederland en VNO-NCW
 • Cultuurbreed: Kunsten ’92, Federatie Cultuur
 • In Europees verband: Nemo

21.Volop verkiezingen in 2019

 • Provinciale Staten op 20 maart: ondersteunen musea door lobbyhandreiking.
 • Provinciale Staten kiezen 27 mei Eerste Kamer
 • Europees parlement wordt gekozen op 23 mei, onder de aandacht brengen van het belang van musea voor de Europese samenleving

22.Museumkaart verrijkt ook musea

 • Bijna 1,4 miljoen kaarthouders die door (herhaal)bezoek aantoonbaar bijdragen aan het vergroten van het verdienvermogen sector
 • Beschermen van de privacy en de veiligheid van onze kaarthouders heeft de hoogste prioriteit
 • Behalen van het gouden privacykeurmerk van DDMA (brancheorganisatie direct marketing)
 • Vernieuwing MK operatie: databasebeheer, fulfillment, klantenservice, financiële rapportages, bezoekregistratie en vergoeding en marketing automation
 • Onderzoeksagenda: analyse van de veelgaanders en maximering bezoeken, meerwaarde voor natuur & techniek musea, financiële effecten over 2018 en inschatten prijselasticiteit museumbezoek en Museumkaart voor de langere termijn
 • Governance: portefeuillehouder MK in bestuur en Klankbordgroep MK wordt opgevolgd door vaste commissie die adviseert over toekomst-bestendigheid MK
 • Deelname overeenkomst en algemene voorwaarden finaliseren en ondertekenen
 • Museumkaart verkooptopper: halfjaarlijkse wedstrijd voor baliemedewerkers in musea met als prijs een teamuitje in een collegamuseum
 • Bezoeksignalering om operatie te monitoren en dienstverlening aan musea te verbeteren
 • Museumkaartdashboard, aandacht voor diversiteit en koppelen aan Museana
 • Verhoging CAP tot euro 15,50 incl btw
 • Aandacht voor terugdringen toeslagen

23.Kwaliteitsnormen

 • Registratie is dé erkenning van musea in Nederland waarin ook de Ethische Code voor Musea, de Code Culturele Diversiteit en de Governance Code Cultuur zijn verankerd.
 • Onafhankelijke (tussentijdse) toetsing van musea door Stichting Museumregister Nederland
 • Registratie is voorwaarde voor lidmaatschap van de Museumvereniging
 • Evaluatie van de Museumnorm in samenwerking met Museumregister en Landelijk Contactorgaan Museumconsulenten
 • Ontwikkelen van een kwaliteitsnorm voor museale presentatie-instellingen zonder eigen collecties die zich willen liëren aan de Museumvereniging

24.Restitutie en repatriëring van collecties

 • Overdracht museale verwervingen sinds 1933 naar NIOD en voorbereiden communicatie rond extra aandacht n.a.v. 75 jaar bevrijding
 • Vergelijkend onderzoek naar (re)presentatie van het koloniale verleden en betrekken kennis van het Nationaal Museum van Wereldculturen

25.Museumcijfers

 • Met hulp van de musea die hun data invoeren in Museana komt Museumcijfers 2018 tot stand.
 • De leden hebben behoefte aan vereenvoudigde toegang tot de benchmark. Een portal met ook Museumkaart en -kids dashboards via het ledenplatform kan een eerste stap zijn.